Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie:

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Áčko a.s. so sídlom v Ružomberku, Textilná 19, PSČ 034 01, IČO: 315 77 148, zapísanou v Obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 151/L, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.adelafilipp.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

Predaj pre SR zaisťuje spoločnosť ÁČKO a.s :

Názov: Áčko a.s.

Sídlo: Textilná 19, Ružomberok 034 01

IČO: 315 77 148

DIČ: 2020430489

IČ DPH: SK2020430489

Telefón: +421 911 364 320

Email: info@adelafilipp.sk

Bankové spojenie: Všeobecná Úverová Banka a.s.

Číslo účtu: 1254696655/0200

Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 0200 0000 0012 5469 6655

BIC: SUBASKBX

Technická podpora: Irisoft s.r.o

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

2. Objednanie tovaru:

Objednanie tovaru sa realizuje výberom tovaru a jeho následným vložením do košíka v e-shope. Ďalej je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením OP a reklamačného poriadku, ako aj s cenou objednaných tovarov.

Objednávka sa stáva záväznou doručením predávajúcemu.

Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Prílohou tohto emailu bude:

a. elektronická kópia aktuálnych OP.

b. elektronická kópia aktuálneho reklamačného poriadku.

c. formulár na odstúpenie od zmluvy.

V prípade reklamácií nás kontaktujte. V uvedenom postupe môžu nastať komplikácie :

a) Nenašli ste žiadaný výrobok, alebo sa jednoducho "nedá" objednať? Napíšte nám na adresu predajna@acko.sk správu s výrobkami ktoré chcete objednať a kontaktnými informáciami. Rovnako môžete zatelefonovať na servisné telefónne číslo +421 911 364 320
b) Nedostanete potvrdzovací e-mail s rozpisom objednaného tovaru? Niekedy sa stáva, že vo Vašej e-mailovej schránke je správa od nás uvedená ako SPAM (nevyžiadaná pošta). Ak ste nedostali potvrdzovací e-mail, neváhajte nás kontaktovať.
c) Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie, pričom ste do schránky nedostali informáciu o uložení zásielky. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať. +421 911 364 320

3. Odstúpenie od zmluvy:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. 

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, tovar môže javiť iba také známky užívania alebo opotrebovania, ktoré vzniknú pri jeho vyskúšaní.

Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením
spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe (možnosť dohody so spotrebiteľom, že sa mu peniaze vrátia prevodom na uvedené číslo účtu).

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. („Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.), a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru, ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy, alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby, alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel, ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb, alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Storno objednávky zo strany kupujúcich:

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná.

V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu info@adelafilipp.sk alebo telefonicky na +421 911 364 320 a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní odo dňa, kedy došiel predajcovi prejav vôle, ktorým spotrebiteľ stornuje objednávku, na účet kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 dní odo dňa, kedy došiel predajcovi prejav vôle, ktorým spotrebiteľ stornuje objednávku, na účet kupujúceho, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

5. Dodacie podmienky:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, vrátane poštovného a balného.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. 

Výška poplatkov za doručenie objednáného tovaru:
- Pri objednávke do 39 € je poštovné 5,60 €
( Pri doručení prostredníctvom kuriérov GLS a PLATBE NA DOBIERKU )
- Pri objednávke do 39 € je poštovné 5,60 €
( Pri doručení prostredníctvom kuriérov DHL a PLATBE KARTOU KURIÉROVI )
- Pri objednávke do 39 € je poštovné 4,00 €
( Pri doručení prostredníctvom kuriérov GLS a PLATBE PREVODOM NA ÚČET )
- Pri objednávke nad 39 € je poštovné 0,- €
- Pri osobnom odbere poštovné neúčtujeme.
( Osobný odber na adrese: Textilná 19, 034 01 Ružomberok. )

Hmotnosť balíka je omedzená do 30 kg.
SÚČASŤOU DODANIA NIE JE INŠTALÁCIA A VÝNOS TOVARU !
Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na našu emailovú adresu: predajna@acko.sk, alebo telefonujte na čísle: +421 911 364 320. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

Ak je zásielka viditeľne poškodená, tak ju neprevezmite a okamžite nás kontaktujte:

+421 911 364 320.

6. Možnosti platby:

Všetky ceny na www.adelafilipp.sk sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním
objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy
upozorníme.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.

Máte niekoľko možností platby za Vami objednaný tovar:

a) BANKOVÝM PREVODOM - platba vopred
b) NA DOBIERKU – tento spôsob zvolíte vtedy, keď chcete tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí
c) PLATBA KARTOU KURIÉROVI - tento spôsob zvolíte vtedy, keď chcete tovar zaplatiť kartou až pri samotnom prevzatí

7. Termíny a dodacie termíny:

Akonáhle obdržíme Vašu objednávku, zašleme Vám potvrdenie o jej prijatí. Zistíme, či Vami objednaný tovar máme na sklade. V prípade, že tovar máme na sklade dopravíme Vám ho do 7 pracovných dní. V prípade, že tovar na sklade nie je, pracovníčka zo zákazníckého servisu Vás o o tejto skutočnosti bude informovať do 24 hodín. V prípade, že tovar bol zadaný do výroby, je dodacia doba do 14 pracovnných dní. V obidvoch prípadoch Vás budeme včas informovať o presnom čase dodania vášho tovaru.

8. Atypické rozmery výrobkov:

Atypické výrobky sa dajú objednať elektronicky len za týchto podmienok:
a) objednávku odošlete na email: info@adelafilipp.sk
b) vypočitame Vám cenovú ponuku
c) platba za tovar: PLATBA PREDOM na bankový účet, podľa nami uvedených platobných údajov
d) dodacia lehota pre dodanie atypického výrobku je orientačne 2 - 4 týždne, pričom konkrétna dodacia lehota bude spotrebiteľovi oznámená pred záväzným objednaním tovaru.

9. Reklamačný poriadok:

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na našu emailovú adresu: predajna@acko.sk, alebo telefonujte na čísle: +421 911 364 320. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

i. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.

ii. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovaru.

iii. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru.

iv. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@adelafilipp.sk alebo na tel. čísle +421 911 364 320. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Áčko a.s., Textilná 19, Ružomberok 034 01 spolu s vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.

v. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.

vi. Po určení spôsobu vybavenia sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

vii. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

V prípade, ak sa kupujúci ako spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, informujeme Vás, že na podklade zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú uvedené v bode 1. týchto OP.

Alternatívne riešenie sporov je prístupné iba spotrebiteľovi. Hodnota sporu musí presahovať 20€. Hoci je alternatívne riešenie sporu striktne bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od navrhovateľa (spotrebiteľa) požadovať úhradu poplatku do výšky 5€ vrátane DPH. Cieľom alternatívneho riešenia sporu je dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení sporu. Dosiahnutá dohoda nebráni uplatňovaniu nárokov na súde.

Pokiaľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo do ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovieme, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, poprípade aj iné právnické osoby, zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Máte právo vybrať si subjekt, ktorý sa bude Vašim návrhom zaoberať. Zoznam je prístupný tu.

Návrh je možné podať v listinnej alebo elektronickej podobe alebo aj ústne do zápisnice.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uverejnilo vzor návrhu, ktorý je možné na tento účel použiť a je voľne dostupný tu.

Ďalšie formuláre (aj v iných formátoch) sú dostupné tu.

Na záver uvádzame odkazy na platformy alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorých môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

- http://ec.europa.eu/consumers/odr/
- https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi"

Tovar zasielajte na adresu:

ÁČKO a.s.
Textilná 19, Ružomberok
034 01 Slovensko

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať